Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Pozosta?e jednostki

Jednostki ogólnouczelniane

Jednostki Mi?dzywydzia?owe

 

 

Studium J?zyków Obcych

ul. Micha?a Oczapowskiego 8, pok. 10, 10-719 Olsztyn

tel./fax +48 89 523-38-14; e-mail: olimpias@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 21-0100; kod finansowy: 2101

 

Kierownik - mgr Anna Sobota

tel. +48 89 523-38-14

Z-cy kierownika - mgr Lidia Leyk-Juranek

tel. +48 89 523-38-14

 mgr Nina Zieli?ska -

tel. +48 89 523-38-14

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Romana Prawoche?skiego 7, 10-720 Olsztyn

tel. +48 89 523-33-08; fax 523-35-72

kod ewidencji korespondencji: 21-0200; kod finansowy: 2102

 

Kierownik - mgr Grzegorz Dubielski

tel. +48 89 523-33-08

Z-cy kierownika - mgr Marek Rogulski

tel. +48 89 523-33-08

mgr Tomasz ?abi?ski -

tel. +48 89 523-33-08

 

 

 

Jednostki Ogólnouczelniane

 

 

Biblioteka G?ówna

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 104, 106 i 103, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-33-09; tel/fax 524-00-05; e-mail: uwmbib@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

 

Dyrektor - dr Danuta Konieczna

tel. +48 89 523-33-09

Z-ca dyrektora - mgr Teresa ?agodzi?ska-Ma?yszko

tel. +48 89 523-33-09

 

I. Oddzia? Gromadzenia Zbiorów

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 5, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik - mgr Celina Witkowska, st. kustosz dypl.

tel. +48 89 523-35-80

 

II. Oddzia? Opracowania Druków Zwartych

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 107, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-35-87

 

Kierownik - mgr Beata Anek-Kucharek

tel. +48 89 523-43-78

 

Sekcja Opracowania Zbiorów Humanistycznych

ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 10, 10-007 Olsztyn;

tel. +48 89 524-63-53

 

III. Oddzia? Czasopism

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 108, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523- 38-25

 

Kierownik - mgr Iwona Gawenda, starszy bibliotekarz

tel. +48 89 523-38-25

 

IV. Oddzia? Informacji Naukowej

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok.201, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-49-57

 

Kierownik - mgr in?. Barbara Chelt, st. kustosz dypl.

tel. +48 89 523-49-76

 

V. Oddzia? Skontrum i Selekcji

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 6, 10-719 Olsztyn;¶

tel. +48 89 523-49-84

 

Kierownik - mgr Maria Ewa Korczakowska, kustosz

tel. +48 89 523-49-84

 

Sekcja ds. Zbiorów Humanistycznych

ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 15, 10-007 Olsztyn;

tel. +48 89 524-63-48

 

VI. Oddzia? Wypo?yczalni i Magazynów Zbiorów Przyrodniczo-Technicznych

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 2, 10-719 Olsztyn

 

Kierownik, - mgr Ma?gorzata Wi?niewska, bibliotekarz

tel. +48 89 523-36-83

 

Wypo?yczalnia Mi?dzybiblioteczna

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 9, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-38-82

 

Magazyn

ul. Micha?a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-35-59

 

VII. Oddzia? Wypo?yczalni i Magazynów Zbiorów Humanistycznych

ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 13-14, 10-007 Olsztyn;

tel. +48 89 tel. 527-50-84, 524-63-83

 

Kierownik - mgr Barbara Id?kowska, kustosz

tel. +48 89 527-50-84, 524-63-83

 

VIII. Oddzia? Czytelni

ul. Micha?a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn;¶

tel. +48 89 523-39-44

 

Kierownik - mgr in?. El?bieta ?upi?ska, kustosz

tel. +48 89 523-39-44

 

Czytelnia Naukowa

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok.19, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-39-44

 

Czytelnia Podr?czników

ul. Micha?a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn;

tel. +48 89 523-38-47

 

Czytelnia Studencka

ul. Czes?awa Kanafojskiego 3 (DS 1), 10-722 Olsztyn; tel

tel. +48 89 523-35-26

 

Sekcja Czytelni Humanistycznych

ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 2 i 9, 10-007 Olsztyn;

tel. +48 89 524-63-06, 524-63-05

 

Kierownik - mgr Ma?gorzata Szama?ska-Jasi?ska, kustosz dypl.

tel. +48 89 524-63-06

 

Czytelnia Ogólna

ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 2, 10-007 Olsztyn;

tel. +48 89 524-63-05

 

Czytelnia Czasopism

ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 9, 10-007 Olsztyn;

tel. +48 89 524-63-05

e-mail: czasbib@human.uwm.edu.pl, czytbib@human.edu.pl

 

Czytelnia Bibliologiczna

ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 4, 10-007 Olsztyn;

tel. +48 89 524-63-06, 534-93-13

e-mail: czasbib@human.uwm.edu.pl, czytbib@human.edu.pl

 

Pracownia Zbiorów Specjalnych

ul. Feliksa Szrajbera 11 pok. 6, 10-007 Olsztyn

tel. +48 89 524-63-44; e-mail: zspec@human.uwm.edu.pl

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej

ul. Micha?a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-43-67; e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl

 

IX. Centrum Dokumentacji Europejskiej

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 12, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-44-98; e-mail: cde@uwm.edu.pl

 

Kierownik - mgr Magdalena Malanowicz, st. bibliotekarz

tel. +48 89 523-44-98

 

X. Oddzia? ds. Komputeryzacji

ul. Micha?a Oczapowskiego 4 pok. 8, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-49-97; e-mail: bibok@uwm.edu.pl

 

Kierownik - mgr Jolanta Ga?ecka, kustosz

tel. +48 89 523-49-97

 

 

Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego

ul. Bartosza G?owackiego 17, pok. 320, 10-447 Olsztyn;

tel./fax +48 89 535-50-48

kod ewidencji korespondencji: 22-0800; kod finansowy: 2203

 

Kierownik - mgr Ryszard Jab?o?ski

Tel. +48 89 535-50-48, 524-62-61

 

 

Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich

pl. ?ódzki 2, 10-727 Olsztyn;

tel. +48 89 523- 32-60

kod ewidencji korespondencji: 22-0500; kod finansowy: 2205

 

Dyrektor - dr in?. Zbigniew Brodzi?ski

tel. +48 89 523-38-22, 605 850 187

 

 

Centrum Studiów Ba?tyckich

ul. Tadeusza Ko?ciuszki 23, 19-300 E?k

tel./fax +48 87 621-60-76, 621-07-07, 621-03-08; e-mail: irena.szczek@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-0900; kod finansowy: 2207

 

Kierownik - dr in?. Kazimierz Zwirowicz

tel. +48 89 523-45-59

 

 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

ul. Benedykta Dybowskiego 11, 10-723 Olsztyn;

tel. +48 89 523- 43-20

kod ewidencji korespondencji: 22-1700; kod finansowy: 2204

 

Administrator - mgr in?. Maciej Sz?ykowicz

tel. +48 89 523-43-19, 523-43-20 692 430 804

 

 

Katedra UNESCO

ul. Bartosza G?owackiego 17, pok. 308, 10-447 Olsztyn

tel./fax +48 89 524-62-83; e-mail: gorniew@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-1100; kod finansowy: 2209

 

Kierownik - prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. zw.

Tel. +48 89 524-62-40

 

 

Mi?dzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie

ul. Botaniczna 11, 14-500 Braniewo

tel. +48 55 243-09-20, 243-09-22 ; fax 243-09-21;

e-mail: kasia.karazniewicz@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-1000; kod finansowy: 2208

 

Kierownik obiektu - mgr Agnieszka Zakrzewska

Tel. +48 55 243-09-20, 243-09-22

 

 

Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego

ul. Pieni??nego 6, 14-100 Ostróda;

tel./fax +48 89 646-95-96

kod ewidencji korespondencji: 22-1600; kod finansowy: 2105

 

Kierownik - mgr Bo?ena ?wi?tek

tel. +48 89 646-95-96

 

 

 

Regionalne Centrum Informatyczne

ul. ?o?nierska 14 pok. 128, 10-561 Olsztyn;

tel. +48 89 524-61-42

e-mail: ekolodzinski@wp.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-2000; kod finansowy: 2214

 

Kierownik - dr hab. Edward Ko?odzi?ski, prof. UWM

Tel. +48 89 524-61-42

 

 

 

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach

10-687 Olsztyn;

tel./fax +48 89 513-38-27

kod ewidencji korespondencji: 22-1400; kod finansowy: 2103

 

Kierownik - mgr in?. W?adys?aw Kapusta

Tel. +48 89 513-38-27

 

 

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach

???any 15, 11-440 Reszel; tel. +48 89 755-41-97; tel./fax 755-41-99

kod ewidencji korespondencji: 22-1500; kod finansowy: 2104

 

Kierownik - mgr in?. Józef Jurek

tel. +48 89 755-41-97

 

 

Wydawnictwo Uniwersytetu

ul. Jana Heweliusza 14 pok. 10, 10-724 Olsztyn

tel. +48 89 523-36-61; fax 523-34-38; e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-0200; kod finansowy: 2202

 

Redaktor naczelny - mgr Zofia Gawinek

tel. +48 89 523-36-61

Zast?pca  Redaktora naczelnego - mgr Maria Fali?ska

tel. +48 89 523-36-61

 

 

Akademickie Centrum Mediów

ul. Jana Heweliusza 14 pok. 106, 10-724 Olsztyn

tel. +48 89 523-43-57; e-mail: l.kryszalowicz@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-1300; kod finansowy: 2206

 

Kierownik - mgr Lech Krysza?owicz

tel. +48 89 523-43-57

 

Radio UWM-FM

ul. Czes?awa Kanafojskiego 1, pok. 14, 10-722 Olsztyn

tel. +48 89 523-49-01; tel./fax 523-38-88; e-mail: lukasz.staniszewski@uwmfm.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-1301; kod finansowy: 2206

 

Redaktor naczelny - mgr ?ukasz Staniszewski

tel. +48 89 523-38-88, 523-49-01 w. 108

 

Studio Telewizji Kasetowej

ul. ?o?nierska 14 B, 10-561 Olsztyn

tel. +48 89 535-24-21; e-mail: jerzy.olak@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 22-1302; kod finansowy: 2206

 

Kierownik - mgr in?. Jerzy Olak

tel. +48 89 524-60-04

 

 

Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego

ul. Jana Licznerskiego 4D, pok. 6/8, 10-721 Olsztyn;

tel. +48 89 523- 41-22; fax 535-99-06

kod ewidencji korespondencji: 22-1200; kod finansowy: 2210

 

Kierownik - gen. dyw. w stanie spoczynku Ryszard Micha?owski

tel. +48 89 524-64-62

 

 

 

Jednostka ?rodowiskowa

 

O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? OLMAN

ul. Jana Heweliusza 8, 10-724 Olsztyn;

tel. +48 89 523- 45-55; fax 523-43-47

kod kadrowy: 22-0300; kod finansowy: 2211

 

Zarz?dzaj?cy

MSK OLMAN - prof. dr hab. Janusz Piechocki

tel. +48 89 523-36-21, 523-44-66, 523-44-90

Przewodnicz?cy

Rady U?ytkowników

MSK OLMAN - prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. zw.

tel. +48 89 524-60-37, 524-60-16

Kierownik, Koordynator MSK - mgr in?. Robert D'Aystetten

tel. +48 89 523-45-55

 


Ta strona by?a odwiedzana 1159 razy (w tym z UWM 213 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa